Leggeveiledning for Undertak

Undertak tilpasset norsk klima

Norsk klima setter strenge krav til produkter og utførelse. Samtidig setter byggeforskriftene strenge krav til luftlekkasjer for oppnå et energieffektivt bygg.

Vår diffusjonsåpne undertak fungerer som kombinert undertak og vindsperre i såkalt forenklet løsning for skrå tretak med opplektet luftet taktekning. Produktene er diffusjonsåpne for å slippe ut fukt fra konstruksjonen, og samtidig vindtette for å sikre god lufttetthet og vanntette for å ta unna nedbør som primærtekningen ikke fanger opp.

Det er viktig at hele systemet for klimaskjermen vurderes under ett og er kompatible til hverandre. Benytter du Ventex Klimasystem med vindsperrer, undertak og tilbehør er du sikret et gjennomprøvd system med kvalitetsprodukter

Icopal Ventex Undertak, 3 varianter med ulike kvaliteter

Ventex Undertak Premium

Undertaket er bygget opp med en monolittisk TPU-stamme belagt med en kraftig PP-duk på oversiden og en kondensabsorberende filt på undersiden. Produktet har 2 klebekanter for horisontal montering og uten klebekanter for vertikal montering,

 • Markedets mest robuste diffusjonsåpne undertak

 • Testet for opptil orkan styrke mot slagregn og vind

 • Monolittisk TPU-stamme har gode aldringsegenskaper og er mer resistent mot kjemikalier enn andre stammer.

 • Produktet er meget elastisk som gjør at det tåler bevegelser og tetter bedre rund spikere.

 • TPU-stammen er fuktadaptivt som vil si at det åpner seg ved fuktpåkjenning

 • Godkjent for gjennomtramp

 • SINTEF Teknisk Godkjenning og en del av vår 30 års Systemgaranti

Ventex Undertak Pro

Produktet er bygget opp på samme måte som vårt Undertak Premium, men i en lettere versjon. Leveres med 2 klebekanter og med 2 ulike bredder for enten vertikal eller horisontal montering.

 • Monolittisk TPU-stamme har gode aldringsegenskaper og er mer resistent mot kjemikalier enn andre stammer.

 • Produktet er meget elastisk som gjør at det tåler bevegelser og tetter bedre rund spikere

 • TPU-stammen er fuktadaptiv som vil si at det åpner seg ved fuktpåkjenning

 • Godkjent for gjennomtramp

 • SINTEF Teknisk Godkjenning

Ventex Undertak Essential

Produktet er et diffusjonsåpent armert undertak med PP-filt på hver side av en mikroporøs stamme og med 2 klebekanter. Monteres horisontalt.

 • Produktet har høy dampåpenhet og er et lettere produkt

 • Lett undertak som har en god rivestyrke grunnet innebygd armeringsnett

 • Tilfredsstiller SINTEF sine minimumskrav til teknisk godkjenning.

Generell bruk av kombinerte undertak og vindsperre

 • Undertakene er egnet for å legge på isolerte skråtak, delvis skråisolerte tak med A-takstoler, på bordtak som er etterisolert fra undersiden eller der hvor det er kaldt luftet eller uluftet loft.

 • Det er ikke nødvendig med en luftespalte mellom isolasjon og de diffusjonsåpne undertakene.

 • Takfallet skal være minimum¬ 10°, for undertakene Premium og Pro og minimum¬ 15° for Essential, men minimum takvinkel for primærtekningen vil være bestemmende.

 • Ved bruk i takkonstruksjoner under10° fall, kan undertakene Premium og Pro brukes som vindsperre. Se Byggedetaljer 525.324 Isolert, luftet terrasse med trebjelker

 • Undertakene er beregnet for å ligge på taksperrer med c/c avstand 600 mm.

 • Kombinert undertak og vindsperre bør ikke brukes på steder der man erfaringsmessig vet at snø ofte pakkes inn under opplektet taktekning.

 • Det anbefales å bruke tettebånd som Ventex Sløyfebånd eller Ventex Butylbånd under taksløyfene i disse tilfellene; dersom taket blir stående lenge uten primærtekning og på tak med lite fall <15°, samt i værutsatte områder. Dette må også vurderes i sammenheng med hvor tett primærtekningen er mot inndrev av nedbør.

 • For å oppnå lengst mulig levetid for undertaket bør primærtekningen legges på så raskt som mulig for å unngå for lang eksponeringstid.

 • Det anbefales ikke å bruke kombinerte undertak og vindsperrer under primærtekninger som er relativt utette som; takskifer, tretak, treshingel og takstein uten falser som f.eks. Dantegl. Disse takene bør utføres med separat vindsperre og underlagsbelegg av asfalt.

 • Det forutsettes at innvendig dampsperre er uført korrekt med klemte og/eller tapede skjøter.

 • Undertakene Premium og Pro har en kondensfilt som er kapillærsugende og alle ender med filt skal brettes inn og ikke være eksponert for fukt.

 • Se forøvrig Byggdetaljblad 525.101 Skrå, luftede tretak med isolerte takflater for sløyfetykkelse og andre generelle anbefalinger. Generell anbefaling fra SINTEF Community er å bruke minimum 36 mm høye sløyfer.

Prinsippskisse isolert skråtak

Prinsippskisse isolert skråtak

Prinsippskisse delvis isolert skråtak

Prinsippskisse delvis isolert skråtak

Prinsippskisse kaldt, uventilert loft

Prinsippskisse kaldt, uventilert loft


05/

Slik gjør du det

Horisontal montering

 • 01

  Montering undertak

  Undertakene beregnet for horisontal montering legges på tvers av taksperrene og kontinuerlig fra gavl til gavl og starter ved takfot. Det anbefales å felle ned en 36x48 mm lekt i taksperrene. Dette for å forenkle monteringen og samtidig etablere fast underlag for klemming av undertak og vindsperre ved takfot.

  For å sikre at limskjøten blir tett uten bukler bør man bruke et bord som understøttelse under øvre limskjøt. Legg et bord f.eks. 19 x 148 mm der øvre limskjøt vil ligge og fest bordet midlertidig. Rull ut en bane med undertak og fest undertaket. Løsne bordet og fest det til sperrene der neste omlegg vil komme. Dette vil gi god framdrift og sikrer tett omlegg.

 • 02

  Sløyfer og lekter

  Monter sløyfer slik at de ikke kommer i konflikt med neste omlegg. Sløyfene festes med varmforsinket spiker eller skruer med gjengefritt område lik tykkelse av sløyfen for hver cc 300 mm. Monter lekter og neste bane med undertak.

 • 03

  Sløyfebånd

  Der det er behov for tettebånd som Ventex Sløyfebånd eller Ventex Butylbånd klebes disse til sløyfene før montering eller legges på undertaket over sperrene. Pass på at sløyfene ligger godt nedtil undertaket for å unngå lekkasje rundt festemidlene.

 • 04

  Endeomlegg

  Endeomleggene skal brettes inn for undertakene Premium og Pro og klemmes mellom sperre og sløyfe. Om ønskelig kan fugemasse legges i nedkant i lengdeskjøten. Dette for å unngå luftlekkasje og kapillærsug.

 • 05

  Omlegg

  Rull ut neste bane med ca. 10 cm omlegg. Sjekk at begge baner er like stramme. Folien på de to klebekantene rives av samtidig. Start midt på taket og gå ut til hver side. Limfeltene skal treffe hverandre kontinuerlig og i full bredde.

 • 06

  Limskjøt

  Stryk over limfeltet og påse at limet fester godt.


Vertikal montering

 • 01

  Vertikal montering av undertak

  Undertakene beregnet for vertikal montering legges parallelt med sperrene fra mønet til takfot. Omleggskanten på undersiden av undertaket er uten filt og skal alltid ligge øverst i omlegget. Dette for å unngå luftlekkasjer og kapillærsug.

  Sideomlegget skal skjøtes over taksperrene og klemmes kontinuerlig med sløyfer som festes med varmforsinket spiker eller skruer med gjengefritt område lik tykkelse av sløyfen for hver cc 300 mm.

  Der det er behov for tettebånd som Ventex Sløyfebånd eller Ventex Butylbånd klebes disse til sløyfene før montering eller legges på undertaket over sperrene. Pass på at sløyfene ligger godt nedtil undertaket for å unngå luft- og vannlekkasje.


Detaljer; horisontal og vertikal montering

 • 01

  Møne

  Møne

  Takstolene kuttes på toppen og det legges en lekt både over og under undertaket slik at det blir klemt kontinuerlig i mellom disse. Over øverste lekt kan det legges klosser med åpninger i mellom. Luft som kommer inn ved takutstikket mellom undertaket og taktekningen skal kunne slippe ut ved mønet. Figaroll mønebånd benyttes under mønepanner.

 • 02

  Takutstikk ved horisontalt montert undertak

  Skjær ut hakk i enden av taksperren og monter en 36x48 mm lekt der. En vindsperrerims av aktuell bredde monteres mot vindsperren på veggen, klemmes der og føres videre rundt gesimskassen og opp forbi lekten. Undertaket legges over vindsperren og klemmes med Ventex Klemlist med medfølgende skruer.

 • 03

  Takutstikk ved vertikalt montert undertak

  Takutstikk ved vertikalt montert undertak

  Gesimslekt og vindsperre monteres slik som beskrevet for horisontalt montert undertak. For vertikalt montert undertak skal enden av undertaket brettes inn slik at den kapillærsugende filten ikke blir eksponert for fukt. Alternativt kan undertaket trekkes rundt gesimskassen og klemmes mot vindsperren på vegg.

  For begge løsninger skal det monteres Icopal Kombi kassekrok med lufting for å oppnå tilstrekkelig lufting mellom undertak og taktekning. Icopal Lufterør ø32 mm benyttes sammen med takrennekroken for å stenge mot fugler.

 • 04

  Takutstikk ved gavl

  Takutstikk ved gavl

  Undertaket avsluttes ved gavlvegg slik at det blir en luftåpning under gavlutstikket. Det sikrer effektiv krysslufting av taket. Undertak hvor filt kan bli eksponert skal brettes inn.

 • 05

  Kilrenne

  Kilrenne

  Eksempel på utførelse av kilrenne med kryssfiner-plate og og en membran av Icopal Super D eller TopSafe. Membranen med 1 m bredde legges i kilrennen fra mønet til takfot. Undertaket brettes tilbake, slik at det er ca. 300 mm fra bunn av kilrennen og opp til hver side av undertaket. Overgangen mellom membranen og undertaket sikres med Ventex Butyltape eller Icopal Taklim, og klemmes med Ventex Klemlist.

 • 06

  Tetting rundt skorstein

  Tetting Rundt skorstein

  Tetting rundt skorsteiner og andre firkantede gjennomføringer i taket kan utføres med Ventex Pipemansjett som består av 4 ferdighjørner. Start montering med to hjørner på nedsiden av gjennomføringen og deretter to hjørner på oversiden. Benytt Ventex Undertak & UV-Tape til tape på alle omlegg og overganger til gjennomføringen og undertaket. En vannavvisende lekt kan legges på skrå på oversiden av skorsteinen.

 • 07

  Rørgjennomføring

  Rørgjennomføring

  For runde rørgjennomføringer i taket benyttes Ventex Rørmansjett for tak. Denne har en selvklebende butylkrave og klebes til undertaket med et hjørne pekende oppover takflaten. Ventex Klemlister skal sikre kantene på mansjetten og skrus ned i underliggende fast materiale.

 • 08

  Undertak på gammel taktro

  Undertak som blir lagt på ujevnt bordtak og som skal etterisoleres på undersiden. Eventuelt damptett asfaltpapp må fjernes og det legges lekter under omleggene for å få tette skjøter. Undertak hvor filt kan bli eksponert i omlegget skal brettes inn over lekten.

 • 09

  Undertak på plan taktro

  Ved plan taktro kan lekten som vist i fig. 13 erstattes med Ventex Butylbånd eller Ventex Sløyfebånd for å gi god tetting rundt festemidlene. Undertak hvor filt kan bli eksponert i omlegget skal brettes inn under lekten.

 • 10

  Stramming av undertak ved kaldt loft

  Ved kaldt loft der det ikke er isolert i skråplanet kan eventuelt Ventex Spennfjær benyttes for hindre generende blafring i undertaket. Spennfjæren festes på annenhver lekt oppover taket i hvert fakk.


06/

Kompatibelt tilbehør

 • Ventex Undertak & UV Tape: En kraftig tekstiltape som er UV-stabilisert og har høy limstyrke. Benyttes på diffusjonsåpne undertak og Ventex Vindsperre Premium.

 • Ventex MultiWrap: Produktet er en tykk tape som kan benyttes tredimensjonalt og er meget elastisk og formbar. MultiWrap er et allround unikt produkt som kan benyttes til mange ulike formål.

 • Ventex Sløyfebånd Skum: Sløyfebåndet består av PE-skum med akryllim. Limes på taksløyfen eller undertaket for å sikre god tetting rundt festemidlene.

 • Ventex Butylbånd: Dobbeltsidig klebende bånd av butyl. Benyttes som pakning bak sløyfer for å sikre god tetting rundt festemidler.

 • Ventex Flexiroll Alu: Tettebånd for tetting rundt gjennomføringer på undertak og vindsperrer. Produktet består av aldringsbestandig kreppet aluminium og butyl.

 • Ventex Pipemansjett: Pipemansjetten består av 4 hjørner som brukes sammen med Ventex Undertak & UV-tape for å sikre god luft- og regntetting rundt gjennomføringer som pipe og takhatt.

 • Ventex Rørmansjett tak: Mansjetten brukes til tetting av rørgjennomføringer i undertak.

 • Ventex Rørmansjett vegg: Mansjetten brukes til tetting av rørgjennomføring i vegg og på vindsperresjiktet i tak med separat vindsperre og undertak.

 • Ventex Spennfjær: Ventex Spennfjær er laget av plast med en stålfjær. Fjæren festes til lekten for å stramme opp undertaket for å hindre eventuell blafring. Bør alltid benyttes der det er luftet kaldt loftsrom.

 • Ventex Klemlist: En 530 mm list av varmforsinket stål og inkluderer skruer. Benyttes til klemming av vindsperre og undertak.

 • Ventex Lufterør: Ventex Lufterør finnes i ulike rørdiametre og benyttes sammen med Kassekrok Kombi med lufting (ø32mm) eller som stengels for fugler i luftespalten mellom vindsperre og undertak.